en

Zasady i warunki korzystania z programów firmy ARTRAKON.

1. Informacje o niniejszych warunkach

1.1. Niniejsze warunki tworzą porozumienie prawne między Użytkownikiem ("Użytkownik" lub "Ty") a firmą ARTRAKON Krzysztof Trawiński ("my", "nas" lub "nasz"), dotyczące naszych programów, w tym gier, które są udostępniane za pośrednictwem witryny internetowej App Store, Google Play lub portalu Facebook oraz wszelkich usług powiązanych z naszymi programami ("Program", "Aplikacja", "Gra" lub "Gry").

1.2. Użytkownik wyraża zgodę na to, że poprzez uzyskiwanie dostępu do Programów, w tym Gier lub granie w Gry akceptuje niniejsze warunki oraz nasze zasady ochrony prywatności.

1.3. Użytkownik oświadcza, że ukończył 13 lat, a jeśli jest w wieku między 13. a 18. rokiem życia, jego opiekun prawny zapoznał się z niniejszymi warunkami i zaakceptował je oraz zgadza się, aby Użytkownik korzystał z naszych programów lub/i grał w nasze Gry.

1.4. Mamy prawo do wprowadzania zmian w niniejszych warunkach zgodnie z paragrafem 14. Jeżeli Użytkownik nadal korzysta z naszych programów, to oznacza, że potwierdza akceptację przez niego zaktualizowanych warunków.

2. Informacje o uzyskiwaniu dostępu do naszych programów i korzystania z nich

2.1 Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać, stanowiących integralną część niniejszych warunków, zasad korzystania i zdobywania punktów w poszczególnych Aplikacjach, zawartych w samym Programie.

2.2 Użytkownik ponosi odpowiedzialność za połączenie z Internetem i opłaty za połączenia w sieci telefonii komórkowej, które ponosi w wyniku korzystania z naszych Programów. W przypadku wątpliwości, Użytkownik powinien zapytać swojego operatora sieci komórkowej na temat wysokości opłat, zanim rozpocznie grę.

2.3 Mamy prawo wycofywać lub zmieniać jedną lub większą liczbę naszych Programów (w całości lub w części) bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Użytkownika z powodów technicznych, w celu poprawy poziomu zadowolenia użytkowników, w sytuacjach, w których mamy ku temu podstawy prawne (w tym w kwestiach związanych z ochroną prywatności lub zastrzeżeniami prawnymi dotyczącymi zawartości naszych Programów), z powodów ekonomicznych lub z powodu zmiany świadczonych przez nas usług.

2.4 Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia czasowego dostępności naszych Programów lub usług z nimi związanych, niezależnie czy jest to planowane czy nie.

3. Konta

3.1 Użytkownik zobowiązuje się do podjęcia wszystkich działań koniecznych do ochrony swoich danych dostępu i zachowania ich w poufności. Użytkownik zobowiązuje się, że nie przekaże swoich danych logowania (dostępu) innej osobie, ani nie pozwoli nikomu korzystać z jego danych logowania, ani jego konta. W niniejszych warunkach odniesienia do "danych logowania" lub "konta" obejmują dane logowania i konto dla każdej sieci społecznościowej lub platformy, której Użytkownik zezwoli na łączenie się z naszymi Programami.

3.2 W przypadku gdy Użytkownik nie zachowa jego danych logowania w poufności lub jeśli udostępni swoje dane logowania lub konta innej osobie (celowo lub nieumyślnie), Użytkownik przyjmuje pełną odpowiedzialność za konsekwencje takiego działania (w tym za nieuprawnione zakupy) oraz zobowiązuje się w całości zrekompensować nam wszelkie straty lub szkody, które mogą w wyniku tego powstać.

3.3 Nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Użytkownika z tytułu żadnej straty, którą Użytkownik poniósł w wyniku uzyskania dostępu do konta lub grania w nasze Gry przez nieupoważnioną osobę. Nie przyjmujemy także żadnej odpowiedzialności z tytułu żadnych strat lub szkód poniesionych w wyniku nieupoważnionego użycia, do którego doszło w wyniku oszustwa lub w inny sposób.

3.4 Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika, jeśli nie ma na nim żadnej aktywności w związku z kontem przez co najmniej 180 dni. W takim przypadku Użytkownik nie będzie mógł dalej uzyskiwać dostępu do żadnych (zdefiniowanych poniżej) Wirtualnych pieniędzy lub Wirtualnych towarów powiązanych z tym kontem ani korzystać z nich, ani nie otrzyma za nie zwrotu pieniędzy.

3.5 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jeśli usunie swoje konto lub, jeśli my usuniemy jego konto zgodnie z niniejszymi warunkami, może stracić dostęp do wcześniej powiązanych z jego kontem danych, w tym bez ograniczeń do poziomu lub wyniku, który osiągnął w naszych Grach oraz do wszelkich Wirtualnych pieniędzy lub Wirtualnych towarów powiązanych z jego kontem.

4. Wirtualne towary i wirtualne pieniądze

4.1 Nasze Gry mogą zawierać wirtualne waluty takie jak monety, złoto i punkty ("Wirtualne pieniądze") lub przedmioty lub usługi do użycia w naszych Programach ("Wirtualne towary"). Użytkownik może kupić od nas Wirtualne pieniądze lub Wirtualne towary za rzeczywiste pieniądze, jeśli ukończył 18 lat. Użytkownik akceptuje fakt, że Wirtualne pieniądze i Wirtualne towary nigdy nie mogą zostać wymienione na rzeczywiste pieniądze, towary lub usługi u nas lub u jakiejkolwiek strony trzeciej. Użytkownik zobowiązuje się także, że pozyska Wirtualne pieniądze lub Wirtualne towary tylko od nas.

4.2 Użytkownik nie jest właścicielem Wirtualnych towarów ani Wirtualnych pieniędzy, ale zamiast tego nabywa ograniczoną, odwołalną licencję osobistą na korzystanie z nich. Każde saldo Wirtualnych towarów lub Wirtualnych pieniędzy nie odzwierciedla żadnej przechowywanej wartości.

4.3 Użytkownik akceptuje fakt, że cała zrealizowana przez nas sprzedaż Wirtualnych pieniędzy i Wirtualnych towarów na rzecz Użytkownika jest ostateczna i że nie zwrócimy kosztów żadnej transakcji po tym, jak została ona zrealizowana. W przypadku gdy miejsce zamieszkania Użytkownika znajduje się na terytorium Unii Europejskiej, Użytkownik ma pewne prawa do wycofania się z zakupów na odległość. Jednak prosimy pamiętać, że gdy Użytkownik nabywa od nas licencję na korzystanie z Wirtualnych towarów lub Wirtualnych pieniędzy, świadczenie naszych usług rozpoczyna się natychmiast po zrealizowaniu transakcji i z tego względu Użytkownik traci w tym momencie swoje prawo do wycofania się z transakcji.

4.4 Zastrzegamy sobie prawo do kontrolowania, regulowania, zmiany i usunięcia wszelkich Wirtualnych pieniędzy lub Wirtualnych towarów bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Użytkownika.

4.5 Bez ograniczania postanowień paragrafu 3.5, jeśli zawiesimy lub zamkniemy konto Użytkownika zgodnie z paragrafem 7 niniejszych warunków, Użytkownik straci wszelkie Wirtualne pieniądze i Wirtualne towary, które posiadał, a my nie zrekompensujemy mu jego straty ani nie zwrócimy mu żadnych pieniędzy.

5. Postępowanie użytkowników

5.1 Użytkownik musi przestrzegać przepisów prawa, które obowiązują w stosunku do niego w miejscu, z którego uzyskuje dostęp do naszych Programów. W przypadku gdy jakiekolwiek obowiązujące przepisy prawa ograniczają korzystanie przez Użytkownika z naszych Programów, w tym Gry lub zabraniają mu korzystania z naszych Programów, w tym grania w nasze Gry, Użytkownik musi przestrzegać tych ograniczeń prawnych lub w stosownych przypadkach zaprzestać korzystania z naszych Programów.

5.2 Użytkownik składa obietnicę, że wszystkie przekazywane nam przez niego informacje na temat uzyskiwania dostępu do naszych Aplikacji lub korzystania z nich będą zawsze zgodne z prawdą i rzetelne.

5.4 Użytkownik zobowiązuje się nie wysyłać, nie komunikować, nie przesyłać ani w inny sposób nie udostępniać żadnej treści:

 • która składa się z niepożądanych lub nieuprawnionych reklam, materiałów promocyjnych, "spamu", "łańcuszków", "piramid" lub innych form pozyskiwania klientów;
 • która jest lub mogłaby w uzasadniony sposób być postrzegana za niezgodną z prawem, szkodliwą, nękającą, szkalującą, oszczerczą, nieprzyzwoitą, być postrzegana za ingerującą w prywatność innej osoby lub w inny sposób niedopuszczalną;
 • która jest lub mogłaby być postrzegana jako mająca potencjał do podburzenia do przemocy lub nienawiści o podłożu rasowym lub etnicznym;
 • której Użytkownik nie ma prawa legalnie udostępniać;
 • która narusza prawo własności intelektualnej lub inne prawa własności stron trzecich;
 • która zawiera wirusy oprogramowania lub każdy inny kod komputerowy, pliki lub programy zaprojektowane do zakłócania, niszczenia lub ograniczania funkcjonalności jakiegokolwiek oprogramowania lub urządzenia, lub sprzętu telekomunikacyjnego.

5.5 Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie:

 • używać naszych Aplikacji w celu popełnienia oszustwa lub obrażenia kogokolwiek (w tym bez ograniczeń poprzez używanie naszych Programów do podawania się za inną osobę lub podmiot lub w inny sposób przedstawiania w nieprawdziwym świetle swojego powiązania z kimkolwiek);
 • używać naszych Aplikacji do wyrządzenia komukolwiek szkody, ani obrażania, ani nękania jakiejkolwiek osoby;
 • używać naszych Programów w żadnym komercyjnym lub biznesowym celu, ani na korzyść żadnej strony trzeciej, ani do wysyłania niezamawianych komunikatów;
 • tuszować, czynić anonimowym ani ukrywać swojego adresu IP lub źródła Zawartości, którą może wysyłać;
 • usuwać ani zmieniać żadnych informacji o prawach własności intelektualnej, znajdujących się w naszych Aplikacjach;
 • ingerować w nasze Aplikacje lub serwery, lub sieci, które dostarczają nasze Programy, ani zakłócać ich działania;
 • podejmować prób dekompilacji, inżynierii wstecznej, dezasemblowania lub włamania do którejkolwiek z naszych Gier, ani łamania żadnej z naszych technologii szyfrowania ani środków bezpieczeństwa, ani przesyłanych, przetwarzanych lub przechowywanych przez nas danych;
 • zbierać ani "przechwytywać" żadnych informacji na temat innych osób, które korzystają z naszych Programów, w tym w szczególności żadnych danych osobowych (w tym poprzez wysyłanie czegokolwiek, co zbiera informacje);
 • zakłócać normalnego przebiegu Aplikacji ani w inny sposób działać w sposób, który prawdopodobnie negatywnie wpłynie na zdolność graczy do konkurowania w uczciwy sposób, w trakcie grania w nasze Gry;
 • naruszać żadnych wymagań ani regulaminów sieci połączonych z naszymi Programami;
 • korzystać z naszych Programów z naruszeniem jakiegokolwiek obowiązującego przepisu prawa;
 • używać naszych Programów do stosowania kodów do gier ani w żaden inny sposób nie obchodzić środków technologicznych przeznaczonych do kontrolowania dostępu do naszych Gier lub ich elementów, ani robić niczego innego, co rozsądna osoba prawdopodobnie uzna za niezgodne z zasadami fair play lub niniejszymi warunkami; ani
 • korzystać z naszych Aplikacji w żaden inny sposób, który jest niedozwolony przez niniejsze warunki.

5.6 Nie kontrolujemy Zawartości publikowanej w naszych Programach, w tym Grach przez inne osoby. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że może być narażony na Zawartość, którą może uznać za obraźliwą, nieprzyzwoitą lub budzącą sprzeciw. W żadnym wypadku nie będziemy ponosić odpowiedzialności za żadną Zawartość, w tym w szczególności za żadne błędy lub pominięcia w Zawartości ani żadnego rodzaju straty ani szkody powstałe w wyniku korzystania z Zawartości opublikowanej, wysłanej pocztą e-mail, przesłanej lub w inny sposób udostępnionej za pośrednictwem naszych Programów.

5.7 Mamy prawo do usunięcia wysłanej Zawartości z naszych Programów, w tym Gier, jeśli zdecydujemy wedle naszego uznania, że jego skutkiem jest naruszenie jakiejkolwiek części niniejszych warunków lub że może skompromitować nas lub nasze Programy.

5.8 Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za jego kontakty z innymi użytkownikami naszych Programów, w tym Gier.

6. Publikowanie nazw użytkowników

6.1. Użytkownik wyraża zgodę na to, aby jego wyświetlana nazwa ("nick"), wyniki i inne powiązane informacje były widoczne dla innych użytkowników.

7. Naruszenie przez Użytkownika niniejszych warunków

7.1 Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia dostępu Użytkownika do naszych Programów (w tym poprzez usunięcie jego konta), jeśli mamy podstawy do przekonania, że Użytkownik w istotny sposób narusza niniejsze warunki lub poprzez powtarzające się niewielkie naruszenia.

7.2 Użytkownik zobowiązuje się zrekompensować nam zgodnie z prawem wszystkie straty, szkody, roszczenia i wydatki, które mogą powstać w wyniku każdego naruszenia przez niego niniejszych warunków.

8. Wyłączenie i zwolnienie z odpowiedzialności

8.1 Przyjmujemy odpowiedzialność z tytułu zgonu lub uszkodzenia ciała wynikającego z naszego zaniedbania lub zaniedbania naszych pracowników, lub przedstawicieli oraz z tytułu strat lub szkód spowodowanych przez oszustwo popełnione przez nas lub naszych przedstawicieli oraz każdy inny rodzaj odpowiedzialności, który zgodnie z przepisami prawa nie może zostać wyłączony.

8.2 W przypadku wszelkich strat lub szkód (innych niż straty lub szkody wymienione w paragrafie 8.1), w każdym okresie dwunastu miesięcy będziemy ponosić odpowiedzialność wyłącznie z tytułu strat lub szkód, które stanowią możliwą do przewidzenia konsekwencję naszego zaniedbania lub naruszenia niniejszych warunków do wartości kwoty zapłaconej nam przez Użytkownika w okresie 100 dni, zakończonym w dniu złożenia przez Użytkownika jego roszczenia. Straty i szkody są możliwe do przewidzenia, jeśli mogłyby zostać przewidziane przez Użytkownika i przez nas w momencie akceptacji przez Użytkownika niniejszych warunków.

8.3 Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu:

 • strat lub szkód niespowodowanych przez naruszenie przez nas niniejszych warunków lub nasze zaniedbanie; ani
 • strat lub szkód, które nie są możliwe do przewidzenia przez Użytkownika i nas w momencie akceptacji przez Użytkownika niniejszych warunków, w tym z tytułu tych strat, które są ubocznym efektem możliwych do przewidzenia strat. Może to obejmować utratę danych, stratę okazji, przerwanie realizacji usługi, awarię komputera lub innego urządzenia, lub stratę finansową;
 • żadnego zwiększenia straty lub szkody wynikającego z naruszenia niniejszych warunków przez Użytkownika; lub
 • awarii technicznych lub braku dostępności naszej witryny internetowej, Programów, w tym Gier i/lub kanałów mediów społecznościowych w sytuacji, w której leżą one w poza naszą kontrolą.

8.4 Będziemy dokładać wszelkiej staranności aby dostarczać nasze Aplikacje w jak najlepszej jakości, z podobnym poziomem staranności, jak inni podobni dostawcy programów, w tym gier. Użytkownik jednak potwierdza, że jego jedynym prawem w związku z wszelkimi problemami lub niezadowoleniem z którejkolwiek z naszych Programów, w tym Gier jest zaprzestanie korzystania z naszych Programów, a my nie ponosimy żadnej odpowiedzialności z tytułu przerw w działaniu lub błędów, które Użytkownik może napotkać w trakcie korzystania z naszych Programów.

8.5 Niniejsze warunki nie mają wpływu na żadne dodatkowe prawa ustawowe, które Użytkownik może mieć jako konsument.

9. Własność intelektualna

9.1 Użytkownik potwierdza, że wszystkie prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej do naszych Programów i związane z naszymi Programami (za wyjątkiem Zawartości, która jest przekazywana przez graczy lub jest ich własnością) są naszą własnością lub została nam na nie udzielona licencja.

9.2 Tak długo jak Użytkownik przestrzega niniejszych warunków, udzielamy mu niewyłącznej, nieprzenoszalnej, osobistej, odwołalnej licencji na dostęp do naszych Programów i korzystanie z nich (ale nie na powiązany obiekt i kod źródłowy), na własny, osobisty użytek Użytkownika i w każdym przypadku, pod warunkiem że taki użytek jest zgodny z niniejszymi warunkami.

9.3 Użytkownikowi nie wolno kopiować, rozpowszechniać, udostępniać ani tworzyć żadnych prac pochodnych naszych Programów, ani części naszych Programów, chyba że wyraziliśmy na to uprzednio pisemną zgodę.

9.4 Użytkownik nie może udostępniać żadnych kodów do gier ani środków technicznych służących do kontrolowania dostępu do naszych Programów lub elementów naszych Aplikacji, w tym do zapewniania dostępu do Wirtualnej waluty lub Wirtualnych towarów bezpłatnie lub w jakikolwiek inny sposób.

10. Prywatność

10.1 Będziemy zbierać i przetwarzać identyfikatory użytkownika, które nie zawierają danych osobowych Użytkownika, używać oraz udostępniać je wyłącznie zgodnie z naszą polityką ochrony prywatności i niniejszymi warunkami. Poprzez korzystanie z naszych Programów, w tym granie w nasze Gry Użytkownik udziela nam zgody na zbieranie i przetwarzanie jego identyfikatorów oraz używanie i udostępnianie ich w ten sposób. Jeśli Użytkownik nie zaakceptuje naszych zasad ochrony prywatności, nie powinien uzyskiwać dostępu do naszych Programów.

10.2 Możemy używać plików cookie w celu przechowywania pewnych typów informacji za każdym razem, gdy Użytkownik korzysta z naszych programów. Mogą być one używane na przykład do rozpoznania przez nas urządzenia Użytkownika oraz do zapewnienia, że dostęp do konta Użytkownika uzyskuje osoba, która wprowadza prawidłową nazwę użytkownika i hasło. Więcej informacji na temat tego, jak używamy plików cookie, możesz znaleźć w naszych zasadach ochrony prywatności.

11. Witryny trzecie

11.1 Nasze Gry mogą zawierać łącza do witryn internetowych lub usług innych firm. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Użytkownika z tytułu żadnych strat lub szkód spowodowanych przez takie strony trzecie. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie opłaty poniesione przez niego w związku z tymi stronami trzecimi. Użytkownik przyjmuje do wiadomość, że gdy przekazuje dane takim stronom trzecim, przekazuje je zgodnie z ich zasadami ochrony prywatności, a nasze zasady ochrony prywatności nie obowiązują w stosunku do tych danych.

12. Cesja

12.1 Możemy przenieść wszystkie nasze prawa lub obowiązki wynikające z niniejszych warunków lub ich część na inną osobę bez konieczności uzyskania na to zgody Użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę na to, że możemy to zrobić, pod warunkiem że cesja ta nie odbywa się ze znaczną szkodą dla Użytkownika. Użytkownik nie może przenieść żadnych praw, których udzielamy mu na mocy niniejszych warunków, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

13. Całość porozumienia

13.1 Niniejsze warunki określają całość porozumienia między Użytkownikiem a nami w zakresie naszych Programów, w tym Gier (zgodnie z paragrafem 1.) i zastępują one wszystkie wcześniejsze umowy i porozumienia między Użytkownikiem a nami.

14. Zmiany niniejszych warunków

14.1 Użytkownik może zapoznać się z niniejszymi warunkami w dowolnym czasie, odwiedzając stronę internetową www.artrakon.com/terms

14.2 Zastrzegamy sobie prawo do aktualizowania niniejszych warunków poprzez opublikowanie zaktualizowanej wersji pod powyższym adresem. Możemy zrobić to z powodu zmiany przez nas charakteru naszych produktów lub usług, ze względów technicznych lub prawnych, lub z powodu zmiany naszych potrzeb biznesowych. Użytkownik wyraża zgodę na to, że jeśli nie zaakceptuje zmiany naszych warunków, wtedy natychmiast zaprzestanie uzyskiwania dostępu do naszych Programów i korzystania z nich.

15. Rozdzielność postanowień

15.1 Jeśli jakakolwiek część niniejszych warunków zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną na mocy obowiązujących przepisów lokalnego prawa lub przez sąd właściwy, ta część będzie interpretowana w sposób zgodny z obowiązującym prawem w celu jak najbliższego odzwierciedlenia naszych pierwotnych intencji, a pozostała część niniejszych warunków pozostanie ważna i wykonalna.

16. Zrzeczenia się naszych praw

16.1 Niewykonanie lub niewyegzekwowanie przez nas naszych praw wynikających z niniejszych warunków nie stanowi zrzeczenia się przez nas takiego prawa. Każde zrzeczenie się takich praw będzie skuteczne wyłącznie, jeśli zostało sporządzone na piśmie i przez nas podpisane.

17. Reklamacje i rozwiązywanie sporów

17.1 Część problemów może zostać rozwiązana poprzez kontakt z nami poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres:
adres

17.2 Wszelkie spory prawne związane z niniejszą umową będą rozstrzygane według prawa polskiego.

17.3.  Jeżeli kupującym jest konsument, wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu lub umów sprzedaży mogą być rozstrzygane w drodze mediacji (więcej informacji znajduję się tutaj: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595) lub przez platformę internetową http://ec.europa.eu/consumers/odr/

17.4. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane polubownie przez mediację lub Sąd Arbitrażowy (nazwa siedziby, adres sądu arbitrażowego najbliższy sprzedawcy) lub Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Właściciela.

18 Pytania dotyczące niniejszych warunków

18.1 Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych warunków lub naszych Programów, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, wysyłając wiadomość na powyższy adres.

18.2 Ostatnia aktualizacja niniejszych warunków miała miejsce dnia 13 lutego 2016 roku.

Zapoznaj się jeszcze z Polityką prywatności.